สบส.ประเมินมาตรฐานธุรกิจนวด-สปาไทย

สุขภาพ

สบส.ประเมินมาตรฐานธุรกิจนวด-สปาไทย

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า สบส.ให้ความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการนวด สปาของไทย ให้มีเอกลักษณ์การให้บริการตามแบบความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล และ เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว จึงมีการมอบรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium Awards เพื่อรับรองความมีมาตรฐานระดับสากลเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ กิจการนวดสปาที่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินรางวัลดังกล่าวสามารถยื่นใบสมัครมาได้ตลอดเดือน ก.พ.นี้ โดยดาวน์โหลดเอกสารและศึกษาหลักเกณฑ์ที่เว็บไซต์ www.thaispa.go.th กิจการที่จะได้รับรางวัลต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งหมด 5 ด้าน ต้องมีความพิเศษมากกว่ากิจการที่ได้รับมาตรฐานทั่วไป เช่น บริการได้ครบ 5 มิติ คือ รูป รส กลิ่น เสียง และ สัมผัส การตกแต่งร้าน เน้นความเป็นไทย มีอัตลักษณ์ตามถิ่นที่ตั้ง บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆที่มีความเฉพาะด้านตามมาตรฐาน และสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เป็นต้น

สุขภาพ

กิจการที่ได้รับรางวัลจะได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ มีการประกาศรายชื่อบนเว็บไซต์ และจัดทำเป็น Directory เผยแพร่ไปทั่วประเทศ ผ่านศูนย์ท่องเที่ยว สมาคมและสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ สนามบิน สถานเอกอัครราชทูต เป็นต้น